building-2762319_1920

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών

Κάθε εταιρεία ή επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσει την ανάγκη για την ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης που απορρέει από την άσκηση του επαγγέλματος του. Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών  παρέχει την απαραίτητη προστασία έναντι σοβαρών απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη που έγιναν από τον επαγγελματία

Στο σημερινό γρήγορο ρυθμό και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον που ζούμε σήμερα, κάθε επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες μπορεί να κάνει λάθη. Με την οικονομία όλο και περισσότερο να εξαρτάται από τους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες, τα λάθη αυτά θα οδηγούν συχνά σε δυσαρεστημένους πελάτες, οι οποίοι δύναται κινηθούν νομικά εναντίον του επαγγελματία παροχής υπηρεσιών για αποζημίωση. Απαιτήσεις εναντίον ενός επαγγελματία, μπορεί να οδηγήσουν σε χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές δαπάνες, κάτι το οποίο καλύπτεται από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Έτσι, οι επαγγελματίες που δεν έχουν την σωστή ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της οικονομικής καταστροφής ή ακόμη και το κλείσιμο.

 ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι κίνδυνοι που απειλούν έναν επαγγελματία ή μια σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία, κίνδυνοι που έχουν σχέση με τα οχήματα κάθε μορφής (επιβατικά, φορτηγά, μηχανήματα έργου κ.λπ.) που ανήκουν στον επαγγελματία ή την επιχείρηση, κίνδυνοι που έχουν σχέση με τους εργαζομένους στην επιχείρηση, αλλά οι πιο σύγχρονοι κίνδυνοι για μια επιχείρηση είναι οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης προς τρίτους. Οι κίνδυνοι αυτοί χωρίζονται επίσης σε αρκετές κατηγορίες, όπως σε κινδύνους αστικής ευθύνης χώρου λειτουργίας, κινδύνους αστικής ευθύνης προϊόντος, κινδύνους περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης, κινδύνους επαγγελματικής αστικής ευθύνης, κινδύνους εργοδοτικής ευθύνης κ.λπ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο κάθε επαγγελματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φέρει ευθύνη έναντι τρίτων όταν από αμέλεια, με πράξη ή παράλειψή του, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, προξενεί σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά, την οποία βέβαια υποχρεούται να αποκαταστήσει.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης προστατεύει τον επαγγελματία από τις οικονομικές αξιώσεις των τρίτων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές, αφού πέραν των τυχόν μετρήσιμων ζημιών (συνήθως σε περιπτώσεις υλικών ζημιών), οι υπόλοιπες απαιτήσεις, σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή/και θανάτου, περιλαμβάνουν άμεσες και αποθετικές ζημιές, απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα είναι συνήθως προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες κάθε επαγγέλματος και τα ανώτατα ποσά τα οποία μπορεί να καταβάλει σε τρίτους η ασφαλιστική εταιρεία αναφέρονται στους όρους του συμβολαίου. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης πραγματοποιείται μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, εκτός αν υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός. Στην ελληνική αγορά διατίθενται όμως αρκετά τυποποιημένα προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης, μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα. Σε όλα τα προγράμματα καλύπτεται η λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή, και συμπεριλαμβάνονται τόσο τα έξοδα της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει η επιχείρηση σε τρίτους όσο και τα δικαστικά έξοδα υπεράσπισης και τα έξοδα του τυχόν εξωδικαστικού συμβιβασμού.

  • Ιατρών (για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων-ασθενών του από αμέλεια ή ιατρικό λάθος κ.λπ.),
  • Πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων (για λάθη και παραλείψεις στα σχέδια ή στην προετοιμασία του φακέλου, για πλημμελή επίβλεψη ενός έργου, για λάθος μετρήσεις κ.λπ.),
  • Λογιστών (για λάθη και παραλείψεις στη συμπλήρωση των λογιστικών βιβλίων, για παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης κ.λπ.),
  • Δικηγόρων (για παράβλεψη προθεσμιών, για λάθη ή παραλείψεις στη σύνταξη συμβολαίων κ.λπ.)
  • Φαρμακοποιών (για λάθος εκτέλεση συνταγής κ.λπ.),
  • Ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης security (για λάθος σχεδιασμό συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου, για πλημμελή φύλαξη κ.λπ.),
  • Ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων-Ι.ΚΤΕΟ (για λάθη και παραλείψεις στον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων κ.λπ.),
  • Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τεχνικών κ.λπ.

Οι αστικές ευθύνες αποτελούν μια πραγματικότητα πλέον της καθημερινής μας ζωής. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι από μια πράξη ή παράλειψή μας. Οι κοινωνικές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές συνθήκες έχουν αλλάξει, και μέλημά μας θα πρέπει να είναι η προσωπική και οικογενειακή μας θωράκιση έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Το κόστος είναι, συνήθως, σχετικά μικρό και οι ευθύνες μεγάλες.

Πηγή: εφημερίδα ασφαλίζομαι , τεύχος 47, Δεκέμβριος 2016 της κας Γαλάτειας Μπασέα